Doručení zdarma při objednání nad 1499 Kč

Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY


Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, přičemž tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy:


 1. Prodávající - uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím - spotřebitelům na území České republiky na základě těchto obchodních podmínek. Prodávajícím je společnost MS ONLINE TRADING LTD, se sídlem Sofia, Bulgaria, 23-25 Emine Str, PSČ: 1379, Company ID: BG205813248. Internetový obchod má adresu www.tshirt24.cz.
 2. Kupující - spotřebitel po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího, si vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.
 3. Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář zaslaný společnosti MS ONLINE TRADING LTD. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, nelze považovat za řádnou objednávku a kupní smlouva na jejich základě není uzavřena.  Společnost MS ONLINE TRADING LTD. přijímá objednávky od osob starších 18 let, s bydlištěm na území České republiky.  Společnost MS ONLINE TRADING LTD. si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit.)
 4. Objednávku, přijetí objednávkového formuláře potvrdí pracovník společnosti MS ONLINE TRADING LTD. nejpozději následujícím pracovním dnem po učinění objednávky. Potvrzení bude učiněno pomocí elektronické pošty. Pokud není možné osobu, která objednávku zaslala, v této době kontaktovat, bude objednávka zrušena a na kupní smlouvu se hledí, jako by nebyla uzavřena.
 5. Nabídku činí prodávající pomocí internetových katalogů, internetové nabídky. Nabídka vyplývající z internetového katalogu společnosti MS ONLINE TRADING LTD. platí vždy po dobu, která je v tomto katalogu uvedena. Ceny výrobků společnosti MS ONLINE TRADING LTD. jsou uváděny v českých korunách. V kupní ceně je zahrnuta i DPH v příslušné výši.
 6. Zboží je dodáváno prostřednictvím DPD nebo přepravní společnosti PPL či UPS. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávce - objednávkovém formuláři. Náklady této přepravy zboží, které má hodnotu větší než 1.500,-Kč, včetně DPH, hradí prodávající. V případě, že je dodáváno zboží v hodnotě menší nebo rovnu 1.500,-Kč včetně DPH, náklady této přepravy hradí kupující - spotřebitel (popř. adresát, pokud je odlišný od spotřebitele.) Náklady této přepravy hradí kupující – spotřebitel, a to ve výši 99,- Kč vč. DPH.

  V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží poštou na dobírku, je maximální doba dodání zboží sedm pracovních dnů od potvrzení objednávky pracovníkem společnosti MS ONLINE TRADING LTD.
  Poštovní přepravce dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků).

  V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován pracovníkem společnosti MS ONLINE TRADING LTD. prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

  Zboží je dodáváno v běžných obalech. Se zbožím bude kupujícímu - spotřebiteli dodán návod k obsluze či údržbě, záruční list, pokud to povaha věci - zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

  Spotřebitel - kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží spotřebitelem, kupujícím, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů.

  V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si společnost MS ONLINE TRADING LTD. vyhrazuje právo zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících.
 7. Za objednané zboží - výrobky dodané prodávají společností MS ONLINE TRADING LTD. je kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky kupujícího, spotřebitele, prodávajícímu.
 8. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující - spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 1. Prodávající společnost MS ONLINE TRADING LTD., tímto výslovně poučuje ve smyslu ustanovení § 1846 občanského zákoníku kupujícího - spotřebitele o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího společnost MS ONLINE TRADING LTD., sídlem Sofia, Bulgaria, zh.k. Serdika 18a, PSČ: 1379, Company ID: 204043848. www.tshirt24.cz., info@tshirt24.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy poslední den příslušné lhůty. Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete na adresu 28002 Červené Pečky, Dolany u Červených Peček 73, MS ONLINE TRADING LTD.. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, jestliže zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.Maximální náklady jsou odhadované ve výši 150,- Kč. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 2. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 3. Vady věci a jejich uplatnění:

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí („odpovědnost za jakost při převzetí“).

  Reklamace je možno uplatnit na adres: MS ONLINE TRADING LTD.28002 Červené Pečky, Dolany u Červených Peček 73, MS ONLINE TRADING LTD., Company ID: 204043848., www.tshirt24.cz., info@tshirt24.cz.
  Uplatnění odpovědnosti za jakost při převzetí (tzv. vyřizování reklamací) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména § 2165a násl.), zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

  Za vadu věci není považována optická změna, která vznikla běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení dokladu prokazujícího koupi zboží.

  Prodávající - společnost MS ONLINE TRADING LTD. odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud kupující - spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s návodem k obsluze či údržbě, resp. v rozporu s pokyny prodávajícího - společnosti MS ONLINE TRADING LTD., se sídlem Sofia, Bulgaria, zh.k. Serdika 18a, PSČ: 1379, Company ID: 204043848.

  Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

  Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby - České pošty s.p. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby.

 4. Kupující - spotřebitel odesláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu dává dobrovolně souhlas prodávajícímu společnosti Online Trading LTD. v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů prodávajícího v databázi prodávající pro jeho potřeby za účelem evidence objednávek, účetní evidence, za účelem statistického vyhodnocení prodeje a vyřízených objednávek, a za účelem zasílání nových nabídek a katalogů kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících a o bezpečnostních opatřeních týkající se ochrany osobních údajů. Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu info@tshirt24.cz požádat o změnu svých osobních údajů či vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů či zasílání obchodních sdělení.
 5. Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím společností Online Trading LTD. a kupujícím - spotřebitelem. Kupující - spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující - spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. Smluvní vztah se řídí českým právem. V případě sporu se strany budou snažit věc řešit smírně přímo. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, Web: http://www.coi.cz. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, je sjednána příslušnost dle obecného soudu sídla prodávajícího.
 6. PŘESNOST INFORMACE O NABÍJENÍ A ÚČTU - Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky provedené ze stejného zákaznického účtu nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonu uvedeného při objednávce. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, o kterých se domníváme, že je zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři.Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o objednávce a účtu. Souhlasíte s tím, že svůj účet a další informace aktualizujete včas, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat


  Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.