Doručení zdarma při objednání nad 1499 Kč

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pro společnost TSHIRT24 je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. 


Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.


Kdo kontroluje vaše osobní údaje?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost MS ONLINE TRADING LTD (TSHIRT24). 


MS ONLINE TRADING Ltd. 

23-25 Emine Str

1407 Sofia

Bulgaria

E-Mail: info@tshirt24.czIdentifikačné číslo spoločnosti: 205813248

Poverený zástupca: MARTIN STEFANOV

Identifikačné číslo DPH: IČ DPH BG205813248Kde máme vaše osobní údaje uloženy?

Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ale mohou být také předávány a zpracovávány v zemi mimo EHP. Jakýkoli takový přenos vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy. V případě přenosu mimo EHP TSHIRT24 používá jako ochranné opatření Standardní smluvní doložky a Štít na ochranu soukromí („Privacy Shield“) pro země bez rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.


Kdo má přístup k vaším osobním údajům? 

Vaše osobní údaje budou sdíleny v rámci skupiny TSHIRT24. Místní společnost TSHIRT24 jedná výhradně jako zpracovatel osobních údajů a zpracovává osobní údaje v zastoupení mateřské švédské společnosti.


Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám mimo skupinu TSHIRT24. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.


Jaký je právní základ zpracování?

V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup:  

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost TSHIRT24, která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.


Právo na přenositelnost osobních údajů:

Kdykoli společnost TSHIRT24 zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.


Právo na opravu:  

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

Máte-li účet u TSHIRT24 nebo jste členem TSHIRT24, můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu a na členských stránkách.


Právo na výmaz: 

Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností TSHIRT24 kdykoli s výjimkou těchto situací


*máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu

*máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně

*máte u společnosti TSHIRT24 nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu

*jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili

*váš dluh byl v posledních třech letech prodán třetí straně, v případě úmrtí zákazníka se jedná o jeden rok

*v posledních třech měsících vám byla zamítnuta žádost o úvěr

*jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví


Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:  

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti TSHIRT24. TSHIRT24 nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.


Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu: 

Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.


Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:


* na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu

* změnou nastavení vašeho účtu TSHIRT24 


Právo na omezení: 

Máte právo požádat TSHIRT24 o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:


*vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu TSHIRT24, společnost TSHIRT24 omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.

*máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí TSHIRT24 omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.

*jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů

*pokud TSHIRT24 osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.


Jak můžete uplatňovat svá práva?

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsou vám k dispozici specializovaní zaměstnanci zákaznického servisu odpovědní za vyřizování vašich požadavků v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy. Tyto specializované zaměstnance můžete kdykoli kontaktovat na privacy@mona.bg.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pro zajištění souvislého zpracování vašich osobních údajů přímým, přesným a zákonným způsobem jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na privacy@mona.bg s předmětem emailu ve tvaru DPO (Data Protection Officer).Právo podat stížnost dozorčímu orgánu: 


Máte-li za to, že společnost TSHIRT24 zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.


Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů:

Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoli materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.

Osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Osobní údaje pro online nákup

Přímý marketing

Profil webu

Zákaznický servis

Realizace právních závazků

Cookies

Inspekční modul osobních údajů GDPR